Egyptian Lotus

Our Price:  £4.90
Size H x W:  
Colour:  
+

Sizes available

200mm x 140mm

300mm x 210mm

400mm x 280mm

550mm x 385mm